top of page
OMAVALVONTASUUNNITELMA

 

SISÄLTÖ

 

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

3 OMAVALVONTA

4 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

5 PALVELUN SISÄLTÖ

6 ASIAKASTURVALLISUUS

7 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA

 

 

 
1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

 

Palveluntuottaja Perhepalvelu helmi, Aholantie 4a, 79700 Heinävesi                        

Y-tunnus 1448461-6

Kuntayhtymä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Sote-alueen nimi Siun sote

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan

Lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, ammatillinen tukihenkilötoiminta

Yrittäjä/esimies Hilkka Hirvonen

Puhelin 0407208998

Sähköposti info@perhepalveluhelmi.net

 

Toimintalupatiedot

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Rekisteröintipäätöksen ajankohta 30.12.2021

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

 

Toiminta-ajatus

Perhepalvelu Helmi tarjoaa apua ja tukea lapsiperheiden arkeen, lastenhoitoon ja kasvatukseen.

 

Arvot ja toimintaperiaatteet

Toiminta perustuu ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Toimintaperiaatteet ovat ainutlaatuisuus, voimavarakeskeisyys, osallisuus, kokonaisvaltaisuus ja tasavertaisuus.

3 OMAVALVONTA

 

Riskienhallinta

Palvelun tuottaja on tehnyt riskien arvioinnin, jossa on erityisesti huomioitu asiakkaan koti toimintaympäristönä. Riskien arvioinnissa käydään läpi taloudelliset tekijät, ihmisen käyttäytymiseen liittyvät asiat, työntekijän toimintaan liittyvät asiat (muun muassa tietoturvallisuus) sekä työympäristön vaaratekijät. Riskien arviointia tehdään käytännössä jatkuvasti ja lomake päivitetään tarvittaessa sekä käydään läpi kokonaisuudessaan vuosittain. Haittatapahtuman ilmaantuessa, lisätään se riskien arviointi lomakkeelle vaaratekijäksi ja pohditaan sekä kirjataan, mikä hyvä käytäntö estäisi tapahtuman uusimisen. Jos haittatapahtuma tapahtuu asiakkaan kotona tai asiakas on osallisena haittatapahtumassa, käydään tapahtuma lisäksi läpi asiakkaan kanssa keskustellen. Asiakkuuden alkaessa tehdään palveluseteliasiakkaan kanssa palvelusopimus, jossa sovitaan palvelun sisältö, palvelun määrä ja ajankohta, palvelun tuottamisen ehdot, palvelun peruminen, palvelusopimuksen irtisanominen ja irtisanomisen perusteet, vahingonkorvaukset ja opiskelijoiden osallistuminen. Lisäksi sopimuksen asiakastyytyväisyys -kohdassa mainitaan asiakaspalautteen keräämisestä ja neuvotaan, kuinka toimia, jos asiakas on tyytymätön palveluun. Sopimukseen on kirjattu palvelun tuottajaa sitovasta salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta sekä asiakastietojen turvaamisesta sivullisilta.

Palvelun perumisesta on palvelusopimuksessa sovittu seuraavasti: asiakkaan tulee ilmoittaa käynnin peruuntumisesta tekstiviestillä mahdollisimman pian palvelun tuottajalle. Palvelun tuottaja voi tarvittaessa peruuttaa käynnin esim. sairauden tms. äkillisen tilanteen vuoksi, jolloin hän ilmoittaa siitä asiakkaalle viipymättä ja pyrkii järjestämään uuden käynnin.

 

Asiakastyytyväisyys

Palvelun hyvään laatuun pyritään sosiaalialan arvoihin ja periaatteisiin perustuvien yrityksen toimintaperiaatteiden toteutumisella, mitä seurataan asiakaspalautteen avulla. Toimintaperiaatteita selvennetään asiakkaalle palautekyselyssä. Asiakaspalaute kerätään nettikyselyllä, johon asiakas saa linkin tekstiviestillä asiakkuuden päätyttyä.  Asiakaspalaute pyydetään palveluseteliasiakkailta, jotka saavat säännöllistä palvelua. Palautteeseen reagoidaan tarvittaessa välittömästi. Asiakaspalaute kootaan sähköiseen muotoon seurantaa varten.

Omavalvontasuunnitelma

 

Omavalvonnan on suunnitellut ja omavalvontasuunnitelman tehnyt yrittäjä/palvelun tuottaja Hilkka Hirvonen. Hän vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta. Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Omavalvontasuunnitelma käydään läpi vuosittain. Omavalvontasuunnitelma julkaistaan yrityksen kotisivuilla.

4 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

 

Palvelutarpeen arviointi

Itse maksavat asiakkaat määrittelevät oman palvelun tarpeensa. Maksusitoumuksella tulevien asiakkaiden palveluntarpeen on arvioinut Siun soten viranhaltija. Maksusitoumusasiakkaan palvelun sisältö ja muut tarvittavat asiat määritellään Siun soten ja palvelun tuottajan välisessä sopimuksessa. Palveluseteliasiakkaiden palvelun tarpeen arvioi Siun soten palveluohjaaja yhdessä asiakkaan kanssa. Palveluseteliasiakkaan ja palvelun tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitaan palvelun sisältö ja laajuus, jotka perustuvat Siun soten palveluohjaajan tekemään palvelutarpeen arvioon. Jos palvelun tuottajan näkemys asiakkaan palvelun tarpeesta on eri, ilmoittaa hän siitä palvelusetelin myöntäjälle. Asiakkuuden päättyessä palvelun tuottaja tekee palvelusetelin myöntäjälle palauteyhteenvedon asiakkuudesta.

 

Asiakkaan kohtelu

Asiakkaan hyvään kohteluun pyritään toimintaperiaatteiden toteutumisella. Asiakkaan ainutlaatuisuutta arvostetaan. Asiakasta tuetaan omien vahvuuksien ja voimavarojen käyttämisessä ja kehittämisessä. Asiakasta tuetaan vaikuttamaan omiin asioihinsa. Kaikki asiakkaan arkeen ja elämään vaikuttavat tekijät pyritään tunnistamaan ja asiakkaan tarpeet huomioimaan kokonaisvaltaisesti. Asiakasperheen jäseniä kohdellaan tasapuolisesti. Asiakkaan puolia pidetään ja edistetään asiakasta saamaan yhdenvertaiset ja tasapuoliset oikeudet muuhun väestöön nähden.

 

Palveluseteliasiakkaan ja palvelun tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitaan, että ollessa tyytymätön palveluun, asiakas ottaa välittömästi yhteyttä palvelun tuottajaan, jolloin sovitaan korjaavista toimenpiteistä. Reklamaatioihin puututaan ilman tarpeetonta viivytystä, 14 vrk:n kuluessa ja tilanne korjataan viipymättä kaikin kohtuullisina pidetyin keinoin. Jos palveluseteliasiakas reklamoi suoraan palvelun tuottajalle, toimittaa palvelun tuottaja reklamaation Siun soten kirjaamoon. Palvelusopimuksessa mainitaan myös, että tarvittaessa asiakas voi ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen (yhteystiedot yrityksen kotisivuilla omavalvontasuunnitelmassa kohdassa 4) tai kuluttajaneuvojaan. Palvelun tuottaja ohjaa tarvittaessa yhteydenotossa sekä neuvoo muistutus- ja kantelumenettelyssä. Muistutuksen kohteena olevaan asiaan pyritään löytämään parempi käytäntö, joka kirjataan yrityksen riskien arviointiin. Kaikki asiakkaat voivat ottaa tarvittaessa yhteyttä sosiaaliasiamieheen tai kuluttajaneuvontaan.

 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

Sosiaaliasiamies

Puh. 013 330 8268

Ma-pe klo 9-11.30

Käyntiosoite:

Torikatu 18 A, 3. krs

80100 Joensuu

 

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita. Tarvittaessa hän avustaa palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen tekemisessä ja oikeusturvakeinojen käytössä. Sosiaaliasiamies tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii niiden edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Hän seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamiehen rooli on puolueeton ja neuvova. Hänen tehtäviinsä eivät kuulu esimerkiksi Kelan etuuksiin tai asuntoasioihin liittyvät asiat. Sosiaaliasiamiehen palvelu on maksutonta.

 

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot Puh. 029 505 3050 (mpm)

ma, ti, ke, pe klo 9-12, to klo 12-15

www.kuluttajaneuvonta.fi

 

Kuluttajaneuvonnan kotisivuilta saa tietoa kuluttajaneuvonnan palveluista ja kuluttajan oikeuksista sekä apua yleisimpiin ongelmatilanteisiin. Sivuilla voi myös laatia valituksen yritykselle reklamaatioapurin avulla. Kuluttajaneuvonnan kanssa voi asioida myös sähköisellä yhteydenottolomakkeella. Nopeimmin saa yhteyden soittamalla yllä mainittuun numeroon. Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, josta saa neuvoja kuluttajan oikeuksista ja apua riitatilanteiden selvittämiseen. Kuluttaja saa henkilökohtaista neuvontaa sekä sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan. Kuluttajaa neuvotaan kuluttajansuojalainsäädännön soveltamisesta.

5 PALVELUN SISÄLTÖ

Lapsiperheiden vanhempia autetaan ja tuetaan heidän kodeissaan lastenhoitoon, kasvatukseen sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa. Keskustelemalla, ohjaamalla ja yhdessä tekemällä tuetaan perhettä löytämään omat voimavaransa, jotka tukevat lapsen hyvää kasvua ja kehitystä sekä edistävät arjessa selviytymistä. Työ on perheen tukemista arjessa, vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukemista, perheen tukiverkoston rakentamista sekä neuvontaa ja ohjausta myös muiden palvelujen käyttöön.


 

6 ASIAKASTURVALLISUUS

Lääkehoito

Asiakkaiksi otetaan perheitä, joissa työhön ei kuulu lääkehoitoa. Jos myöhemmin tulee asiakkaiksi perheitä, joissa tulee toteuttaa lapsen lääkehoitoa, yrittäjä tekee lääkehoitosuunnitelman sekä tarvittavat lääkehoidon tentit.

 

Rikosrekisteriote

Laki vaatii lasten kanssa työskenteleviltä rikosrekisteriotteen, mikä lisää asiakasturvallisuutta. Palvelun tuottaja on näyttänyt 14.12.2021 alle 3 kk vanhan rikosrekisteriotteen Siun soten viranhaltijalle.

 

Henkilöstö

Yrittäjä toimii palvelun tuottajana yksin, muuta henkilöstöä ei toistaiseksi ole. Yrittäjä on koulutukseltaan lähihoitaja, sairaanhoitaja AMK, sosionomi AMK ja käynyt myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Työkokemusta yrittäjällä on ikäihmisten, aikuisten, nuorten, vammaisten ja lasten parista niin julkiselta, yksityiseltä kuin yhdistyssektoriltakin. Yrittäjällä on 5 lasta, joista nuorin on 16-vuotias. Heidän hoidosta ja kasvatuksesta saatu kokemus on arvokasta lapsiperhetyössä. Yrityksellä ei ole alihankintaa. Henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan tekemällä viikossa keskimäärin enintään 30 laskutustuntia.

Henkilöstön ilmoitusvelvollisuuden toteutuminen

Jos palvelun tuottaja huomaa epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa, ilmoittaa hän siitä viipymättä Siun soten viranhaltijalle. Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoinkohtelua tai muita asiakkaalle vahingollisia toimia. Kaltoinkohtelu voi olla fyysistä, henkistä, seksuaalista tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua.

Jos palvelun tuottaja on saanut tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä, ilmoittaa hän asiasta viipymättä lastensuojelulain mukaisesti kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle.

 

Asiakastietojen käsittely ja kirjaaminen

Yritykselle on laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn ajalta asiakastyön kirjaamisesta alkaen arkistointiin ja tietojen hävittämiseen saakka.

Asiakastietoa on palvelun tuottajan ja palveluseteliasiakkaan välisessä palvelusopimuksessa, jota tarvitaan kummankin osapuolen oikeusturvan vuoksi, palvelun tuottamista ja laskutusta varten. Palvelusopimuksessa palvelun tuottamisen ehdoissa mainitaan, että palvelun tuottaja käyttää sähköistä asiakastietojärjestelmää, johon kirjaa käyntiajankohdan, huomiot ja palvelun päätyttyä tekee asiakkuudesta palauteyhteenvedon, joka luovutetaan palvelusetelin myöntäjälle. Maksusitoumusasiakkaiden kohdalla asiakastiedot kirjataan sähköiseen asiakastietojärjestelmään ja asiakastietojen luovutuksessa toimitaan ostajan ohjeiden mukaan. Asiakkaista kirjataan vain välttämätön tieto. Itse maksavilta asiakkailta pyydetään palvelun tuottamista varten nimi, osoite ja käyntiajankohtatiedot. Heidän kohdallaan ei tehdä kirjauksia sähköiseen asiakastietojärjestelmään.

Yrityksen tietosuojaselosteeseen on kirjattu, että sähköisiin asiakastietoihin pääseminen on turvattu salasanalla, joka on vain yrittäjän tiedossa. Asiakastietojärjestelmän toimittaja vastaa järjestelmän tietoturvasta. Sähköiset asiakastiedot ovat pilvipalvelussa, eivät palvelun tuottajan laitteella. Asiakaspaperit säilytetään lukollisessa paikassa, kunnes asiakkuuden päätyttyä tarvittavat asiakaspaperit toimitetaan Siun sotelle ja muut asiakirjat hävitetään tietoturvallisesti. Asiakkuuden päätyttyä kaikki asiakastiedot poistetaan sähköisestä järjestelmästä. Maksusitoumukset säilytetään 10 vuoden ajan.

Asiakkaiden kanssa ollaan yhteydessä puhelimitse tai SMS-viestillä. Asiakkailta pyydetään välttämättömät tiedot palvelun tuottamista varten SMS-viestillä, millä varmistetaan tietoturvallisuus.  Jos asiakas ottaa yhteyttä sähköpostilla, pyydetään häntä siirtymään SMS-viestin käyttöön. SMS-viestit ovat yrittäjän puhelimella lukituksen takana. Asiakkuuden päätyttyä SMS-viestit poistetaan puhelimelta.

 

Tietosuojaselosteessa mainitaan myös, että jos rekisteröity haluaa päästä omiin tietoihinsa, oikaista tietoja tai poistaa tietoja jne., palvelun tuottaja lähettää saamansa pyynnön sekä pyynnön kohteena olevat asiakastiedot Siun soten kirjaamoon. Palvelun tuottaja ei itse vastaa rekisteröidyn pyyntöön.

Jos asiakkaan kohdalla tapahtuu tietoturvaloukkaus, palvelun tuottaja ilmoittaa siitä Siun sotelle kirjallisesti viimeistään 36 tunnin kuluessa.

 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Hilkka Hirvonen, p. 0407208998

 

 

7 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA

 

Paikka ja päiväys Joensuu 28.02.2023

Allekirjoitus Hilkka Hirvonen

bottom of page